ورود

مدیریت جامع اسناد با اتوماسیون اداری فایلر پلاس

سیستم اتوماسیون اداری «فایلرپلاس» ابزاری ضروری برای سازمان ها است تا با بهره جویی از آن بتوانند با سرعت و دقت به انجام فرآیندهای اداری و پاسخ گویی به موقع بپردازند. استفاده از سیستم اتوماسیون اداری «فایلرپلاس» به عنوان روشی نوین، ضمن جمع آوری اطلاعات مجموعه ی فعالیت های سازمان و طبقه بندی آن ها با سرعت بخشی به جریان کار از یک سو و کنترل سطوح دسترسی ها و امنیت داده ها از سوی دیگر، بستر مناسبی برای افزایش بهره وری سازمان ها فراهم می سازد.

 

امکانات و ویژگی های اتوماسیون اداری فایلر پلاس 

مدیریت سیستم و كاربران :

استفاده از تمام قابلیت های برنامه از راه دور و از طریق Web

طراحی انواع فرم های ورود اطلاعات فارسی و لاتین (Form Generator)

ارتباط بین فیلدهای اطلاعاتی فایلر و جداول سایر نرم افزارهای سازمانی

تعریف انواع گروه های اسناد و بانك های اطلاعاتی با فرم های مشترك یا اختصاصی (Database Generator)

طراحی و نگهداری انواع الگوهای Word جهت تهیه قالب های چاپی

تعریف كاربران بر اساس سطوح مدیریتی سازمان با رمز اختصاصی

تعریف چارت سازمانی، پستها، واحدها، ... و تخصیص كاربران به هریك از پست های سازمانی

مجوز اختصاصی برای برقراری ارتباط و انتقال داده ها با سایر سیستم های سازمان SDK

ارتباط با سایر سیستم های اتوماسیون اداری و تبادل اطلاعات بین آنها (با رعایت استاندارد ECE)

ارتباط و انتقال اطلاعات بین نسخه های مختلف برنامه از داخل سیستم

دریافت مستقیم اطلاعات از فایل های DBF, MDB, DB و انتقال به گروه های اسناد در سیستم

كنترل حجم و محل نگهداری ضمایم سند در داخل و یا خارج از بانك اطلاعاتی

ارتباط مستقیم با Fax و E-Mail از داخل سیستم

استفاده از قوانین تعریف رمز عبور (Password Complexity)

كنترل دسترسی كاربران به سیستم از طریق Web و یا Client\Server

اعطای محدوده دسترسی به اسناد طبقه بندی شده (در پنج سطح محرمانگی )

تعریف جانشین برای هر كاربر (با حفظ سطوح دسترسی كاربر و یا اعطای مجوز )

امكان تعریف قرارهای ملاقات، جلسات و كارهای روزانه در سیستم، همراه با انتخاب روش پیغام دهی به كاربر

ارسال پیام كوتاه از بخش های مختلف سیستم

امكان تهیه نسخه پشتیبان از داخل برنامه و یا به صورت اتوماتیك

فراخوانی راهنمای برنامه در هر بخش از سیستم

مدیریت اسناد و آرشیو اطلاعات :

ایجاد بانك های اطلاعاتی و گروه های اسناد برای نگهداری و طبقه بندی موضوعی انواع اطلاعات و اسناد

توسط كاربر مجاز (نامه ها، نقشه ها، اسناد پرسنلی و ...)

ایجاد بانك های مختلف كلمات مترادف جهت سهولت در جستجو

تعریف پیش كد گروه های اسنادی و روش شماره گذاری اسناد مربوطه

ورود اطلاعات به صورت فارسی و لاتین

ثبت، اصلاح، حذف، نمایش و چاپ هر سند

اعلام اخطار در صورت ثبت تكراری یك سند

طبقه بندی اسناد بصورت عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بكلی سری

تصویر برداری از ضمائم سند همزمان با ثبت سند

خارج نمودن و نگهداری اجزا سند به صورت رمز شده در محل دلخواه

تغییر جزء سند و نگهداری نسخه های تغییر یافته (Version Control)

ایجاد فایل با فرمت های مختلف به عنوان جزئی از سند و امكان جستجو در متن فایلهای Doc

دریافت و ضمیمه نمودن انواع فایل به سند از مسیرهای دلخواه بدون انتقال فایل به داخل سیستم

مشاهده كلیه تصاویر ضمیمه سند در یك صفحه به شكل موزائیك

مشاهده ضمائم سند از طریق نمایشگر برنامه و یا برنامه های مرتبط (تصویر، متن، فیلم، صدا )

امكان Check in / Check out یك سند توسط كاربر برای جلوگیری از تغییر سند در زمان خاص

رمز گذاری بر روی اسناد به هنگام ذخیره یا انتقال اطلاعات توسط كاربر

ایجاد زنجیره بین اسناد مختلف و امكان مشاهده ارتباط اسناد به شكل گرافیكی

پشتیبانی از انواع نرم افزارهای OCR

دبیرخانه و گردش مكاتبات :

تعریف انواع دبیرخانه های مستقل و وابسته با قالب های شماره گذاری متنوع (متمركز، نیمه متمركز و غیر متمركز)

گردش نامه ها ، اسناد و فرم های ایجاد شده در سازمان و پیگیری مراحل انجام كار

ثبت ارجاع و پاراف به شكل متن، صوت، فیلم و یا با استفاده از قلم نوری بر روی تصویر ضمیمه سند

طبقه بندی ارجاعات (عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بكلی سری )

تنظیم برنامه زمانبندی جهت اعلام ارجاع، یادآوری و پیگیری همراه با فایل صوتی

ارجاع همزمان یك یا چند سند به چندین كاربر جهت اقدام با تعیین ارجحیت ارجاع (عادی، فوری،آنی )

ارجاع همزمان یك سند به چندین نفر با دستور های مختلف

ارجاع سند جهت پیگیری و یا اقدام تعیین مهلت زمانی برای كاربران با مشخص كردن پارامترهای پیگیری

ارسال سند برای كاربران به شكل رونوشت و رونوشت مخفی و نگهداری سوابق رونوشتها

كنترل وضعیت نامه بصورت Online

نمایش گرافیكی مسیر گردش سند و اقدامات انجام شده بر روی آن

وجود كارتابل های جاری و پیگیری جهت انجام كارهای روزمره كاربران

ایجاد كارتابل های مختلف به صورت درختی به هر تعداد از انواع بایگانی و یادآوری توسط هر كاربر

ارسال پیام برای كاربران با امكان ضمیمه انواع فایل (تصویر، صدا، فیلم و ...)

تهیه پیش نویس نامه صادره و اصلاح مكرر آن تا مرحله صدور نامه نهایی

تایید نهایی سند و نامه توسط كاربر مجاز

فراخوانی اطلاعات انتخابی سند و درج آنها در الگوهای طراحی شده Word

فراخوانی تصویر امضای كاربر امضا كننده و درج آن در محل انتخابی در الگوهای طراحی شده Word

امكان درج امضا با استفاده از قلم های نوری و تبدیل فایل Word به PDF  (امضای الكترونیكی)